8 Ocak 2013 Salı

MATERYAL KULLANIMI

Bölüm Uygulamaları


• Öğretim sürecinde materyal kullanımını etkili bir şekilde planlayabilme
• Metin, resim, video, animasyon gibi materyalleri dersin giriş, sunuş ve özetleme aşamalarında uygun biçimde kullanabilme
• Ders içerisinde metinsel gösterimleri amaca uygun bir şekilde kullanabilme
• Giriş, sunuş ve özet aşamalarında uygun resimler kullanabilme
• Eğitsel videoları uygun etkinlikler eşliğinde kullanabilme
• Öğretim sürecinde bilgisayar oyunlarını kullanarak uygun etkinlikler yapabilme
• Farklı materyalleri etkili kullanarak sınıf içi etkinlikler yapabilme

Bölüm İçerikleri


6.1. MATERYAL KULLANIMININ GENEL İLKELERİ
  6.1.1. Materyal Kullanımı Kılavuzu
6.2. ÖĞRETİM SÜRECİNDE METİNLERİN KULLANIMI
  6.2.1. Kısa Tanımları ve Örnekleri Sunma
  6.2.2. Benzerlik ve Farklılıkları Belirtme
  6.2.3. Sıralama ve Listelemeler
  6.2.4. Sebep-Sonuç Yapıları veya Açıklamaları Belirtme
  6.2.5. Farklı Materyalleri Destekleme
6.3. ÖĞRETİM SÜRECİNDE RESİM KULLANIMI
  6.3.1. Resimlerin Kullanım Amaçları
  6.3.2. Resimlerin Ders İçinde Kullanımı
6.4. ÖĞRETİM SÜRECİNDE VİDEO VE ANİMASYON KULLANIMI
  6.4.1. Video ve Animasyonların Dersin Farklı Aşamalarında Kullanımı
  6.4.1.1. Dersin Giriş Aşaması
Dikkat Çekme
Hedeflerden Haberdar Etme
Ön Bilgileri Harekete Geçirme

MATERYAL KULLANIMININ GENEL İLKELERİ

    Materyaller öğrenme ortamlarının vazgeçilmez bileşenleridir. Bilgi teknolojilerinin
sunduğu imkânlarla kolay bir şekilde hazırlanabilir ve kullanılabilirler. İyi materyal bulmak ya da hazırlamak önemli olsa da asıl etki ders içerisinde uygun bir şekilde kullanıldığında ortaya çıkar. Örneğin, çok iyi hazırlanmış bir materyal, amaca uygun olmayan bir şekilde veya öğrencilerin ön bilgi ve algılama seviyesinin üzerinde kullanılırsa öğrenmeyi kolaylaştırmayacak aksine dikkati ve ilgiyi azaltacaktır. Benzer şekilde materyaldeki bilgilerle paralel ve tutarlı olmayan kelime ya da ifadelerin kullanıldığı, önemli noktalara dikkat çekilmeyen uygulamalar öğrenmeyi engeller.

    Materyalin sadece iyi tasarlanmış olması etkili bir öğrenme için yeterli değildir. Ders
içinde kullanımı oldukça önemlidir. Materyaller, sınıf içerisinde kullanılan etkili araçlar
olmalarına rağmen bazı durumlarda tek başlarına öğrenmeyi sağlayacak kadar güçlü
olamayabilirler. Materyalin anlaşılması ve istenilen etkiyi göstermesi  için öğretmenin materyali kullanım şekli oldukça önemlidir. Bu nedenle uygun etkinlik bağlamında kullanılması  önerilir. Çünkü materyal, öğretimin ancak bir parçasıdır ve hedefe yönelik kullanıldığında öğrenmeyi destekler. Örneğin, kullanılan materyal özetlenirken materyalde geçen terimler yerine  her seferinde farklı terim ve kelimeler  kullanılması karmaşıklığa neden olacağı için  öğrenmeyi zorlaştıracaktır.Materyal Kullanım Kılavuzu

    Materyallerin sınıf içerisinde nasıl kullanacaklarına dair kesin bir çerçeve çizmek zordur.
Materyal kullanımları konu, hedef, ortam, öğrenci ve öğretmenin yaklaşımına göre farklılıklar gösterir. Diğer yandan, materyallerin ders içinde; konuya giriş yapma,  yorumlama, özetleme, bilgiler arasında ilişki kurma, bir durumu açıklama, bilgileri gerçek hayata transfer etme gibi farklı kullanımları olabilir.

   Hazırladığımız bilgisayar temelli materyal dersin giriş aşamasında ön bilgi vermek üzere sınıfa sunulabilir. Ya da konu anlatımı tamamlandıktan sonra konuyu pekiştirmek için ilgili video izletilebilir, animasyonlarla konu desteklenebilir.  


   Öğrencileri Hazırlamak
  Dersin girişinde öğrenenlerin derse hazırlanması ve konuyla ilgili önceki bilgileri 
hatırlaması önemlidir.  Bu aşamada öğrencilerin kullanılacak materyale dikkatleri toplanır 
ve materyale karşı merak uyandırılır. Bu açıdan materyalin kısa bir tanıtımı,  edinecekleri 
bilgi ve becerilerin sunulması ve bunların öneminin açıklanması faydalı olacaktır. Dersin 
giriş bölümünde yapılacak bu uygulamalara ilişkin öneriler aşağıda açıklanmıştır:
  1- Öğrenenlerin dikkatlerinin çekilmesi: Öğretime başlamadan önce yapılacak ilk iş 
öğrenenlerin dikkatlerinin çekilmesidir. Dikkat çekmenin en kolay yolu öğreticinin 
hareket, jest ve mimiklerini kullanmasıdır. Bunlara ek olarak konuya ilginç bir 
istatistik, resim veya hikâye ile giriş yapılabilir. Dikkat çekmede önemli olan derse 
etkileyici ve heyecan verici bir giriş yapmaktır. 
  2- Ön bilgilerin harekete geçirilmesi: Öğrencilerin bilgisinin olmadığı yeni bir 
konuya giriş yapmadan önce, daha önce öğrendikleri konularla ilişkisini ortaya 
koyacak bir hatırlatma faydalı olacaktır. Öğrencilerin ön bilgilerinin harekete 
geçirilmesi yeni konunun anlaşılmasını ve öğrenilmesini kolaylaştırır. 
  3- Öğretim amaçlarının belirtilmesi: Öğrencilere yeni bilgilerin ne işe yarayacağının 
ve nasıl kullanacaklarının belirtilmesi önemlidir. Bunu belirtmek öğretimin ana 
amacını belirtir. Amaçların belirtilmesi öğrencinin bu konuyu niçin öğrenmesi 
gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Örneğin, “Bu videoyu izledikten sonra şu 
sorulara cevap verebileceksiniz”.


Materyal Kullanım Adımları

1. Hazırlık Aşaması
    a. Kullanılacak materyalin önemini ve amacını iyi belirleyiniz.
    b. Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurunuz.
    c. Kullanılacak materyali önceden test ediniz.
    d. Materyalin kullanılacağı ortamı göz önünde bulundurunuz.
2. Ortamın Hazırlanması
    a. Kullanılacak materyallerin sınıfta bulunduğundan ve çalıştığından emin olunuz.
    b. Işık ve oturma düzenini ayarlayınız.
3. Öğrenenlerin Hazırlanması
    a. Materyalin neden kullanıldığını açıklayınız.
    b. Öğrenenlerin materyalden nasıl bir sonuç çıkarmalarını beklediğinizi açıklayınız.
    c. Materyal gösteriminden sonra yapılacak etkinliklerden haberdar ediniz.
4. Materyalin Sunumu
    a. Sunumu öğrencinin ilgisini uyandıracak biçimde yapınız.
    b. Süreyi devamlı kontrol ediniz.
    c. Öğrenci tepkilerini gözlemleyiniz.
5. Özetleme
    a. Sunumu detaylı bir şekilde tartışınız.
    b. Öğrenciye konuyu özetleyecek nitelikte sorulur sorunuz.
    c. Yanlış ya da eksik anlamaları ortaya çıkarıp gideriniz.
    d. Yeni öğrenilenleri organize etmelerine yardımcı olunuz.Eğitim Sonundaki Kazanımlar


HEDEF: Öğrencilerin mitoz - mayoz bölünmeyi anlayabilmesi ve konuyla ilgili örnekler verebilme.

Amaç 1 :  Mitoz bölünmenin ne olduğunu ve evrelerini tanımlayabilme.
Kazanımlar:

1- Mitozu çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.

2- Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
3- Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.


Amaç 2 : Mayoz bölünmenin ne olduğunu ve evrelerini tanımlayabilme.
Kazanımlar: 

1- Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.
  
2- Mayozun canlılar için önemini fark eder.

3- Mayozu mitozdan ayıran özellikleri listeler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder